Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach

PFRON

Obniżenie wpłat na PFRON

Kupując produkty i usługi w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach możesz zmniejszyć wpłatę na PFRON. Każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiągający wskaźnika 6 % zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest zobowiązany do dokonywania miesięcznych wpłat na PFRON – zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721 ze zm.).

Wpłata stanowi wysokość kwoty będącej iloczynem 40,65 % przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 % a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Wpłaty te stanowią znaczne obciążenie finansowe dla pracodawcy. Niemniej jednak istnieje możliwość ich obniżenia. Wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do:

  1. znacznego stopnia niepełnosprawności lub,
  2. umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych w wysokości co najmniej 30% – art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Zatem, jeżeli pracodawca zobowiązany do wpłat na PFRON korzysta z usługi lub kupuje towar, np. w zakładzie aktywności zawodowej, może z tego tytułu skorzystać z obniżenia wpłat na Fundusz.

Warunkiem obniżenia wpłaty jest:
1) udokumentowanie zakupu fakturą;
2) uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze;
3) udokumentowanie przez nabywcę kwoty obniżenia informacją o kwocie obniżenia wystawioną przez sprzedającego.
Sprzedający wystawia informację o kwocie obniżenia niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup.

W przypadku, gdy kwota obniżenia przewyższa wartość zrealizowanej produkcji lub usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze (pomimo tego, że wyliczona kwota obniżenia może przewyższać kwotę wynikającą z faktury). Jednocześnie kwota obniżenia nie może przekroczyć 50 % należnej wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca produkcji lub usługi w danym miesiącu. W przypadku, gdy wyliczona kwota obniżenia przekracza 50 % należnej wpłaty, to nabywca produkcji lub usługi może zaliczyć pozostałą część kwoty obniżenia na poczet wpłat na Fundusz w kolejnych miesiącach. Z tym że, przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Korzyści zatem są obopólne zarówno dla zamawiającego, jak i dla wykonawcy przy realizacji ważnych społecznie celów związanych z integracją zawodową i społeczną osób wykluczonych.

Kalkulatory PFRON